Menu
Your Cart

Hỗ trợ bán hàng

Công cụ hỗ trợ quản lý bán hàng trên Zalo Group, Zalo

  • Các bạn có thể dễ dàng quản lý và bán hàng

Dịch vụ quảng cáo kéo thành viên nhóm Zalo ( phù hợp cho người bán hàng trên nhóm Zalo)

  • Kéo khách hàng đang có nhu cầu tìm sỉ, mua lẻ … vào nhóm Zalo

Dịch vụ quảng cáo kéo thành viên nhóm Facebook ( phù hợp cho người bán hàng trên nhóm Facebook )

  • Xây dựng nhóm Facebook

Dịch vụ quảng cáo Google/Facebook giá rẻ

Queries: 119, Total time: 44.369 ms [By time] [By id] [By file]
1 (0.124)
SET time_zone = '+00:00'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/framework.php:84
2 (0.591)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '0' AND (route = 'engb' OR route = '')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
3 (0.974)
SELECT `data`
FROM `dsd34_session`
WHERE `session_id` = '5c123125937017be1258d318fa' AND `expire` > '2024-06-23 02:03:08'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/session/db.php:16
4 (0.257)
SELECT *
FROM dsd34_store
WHERE REPLACE(`ssl`, 'www.', '') = 'https://kho17.com/'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:6
5 (2.814)
SELECT *
FROM `dsd34_setting`
WHERE store_id = '0' OR store_id = '0'
ORDER BY store_id ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:25
6 (0.159)
SET time_zone = '+07:00'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php:40
7 (0.348)
SELECT *
FROM dsd34_currency
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/currency.php:10
8 (0.470)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM dsd34_tax_rule tr1
LEFT JOIN dsd34_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN dsd34_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN dsd34_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN dsd34_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'shipping' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/tax.php:16
9 (0.364)
SELECT tr1.tax_class_id, tr2.tax_rate_id, tr2.name, tr2.rate, tr2.type, tr1.priority
FROM dsd34_tax_rule tr1
LEFT JOIN dsd34_tax_rate tr2 ON (tr1.tax_rate_id = tr2.tax_rate_id)
INNER JOIN dsd34_tax_rate_to_customer_group tr2cg ON (tr2.tax_rate_id = tr2cg.tax_rate_id)
LEFT JOIN dsd34_zone_to_geo_zone z2gz ON (tr2.geo_zone_id = z2gz.geo_zone_id)
LEFT JOIN dsd34_geo_zone gz ON (tr2.geo_zone_id = gz.geo_zone_id)
WHERE tr1.based = 'store' AND tr2cg.customer_group_id = '1' AND z2gz.country_id = '230' AND (z2gz.zone_id = '0' OR z2gz.zone_id = '202')
ORDER BY tr1.priority ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/tax.php:44
10 (0.733)
SELECT *
FROM dsd34_weight_class wc
LEFT JOIN dsd34_weight_class_description wcd ON (wc.weight_class_id = wcd.weight_class_id)
WHERE wcd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/weight.php:10
11 (0.447)
SELECT *
FROM dsd34_length_class mc
LEFT JOIN dsd34_length_class_description mcd ON (mc.length_class_id = mcd.length_class_id)
WHERE mcd.language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/length.php:10
12 (0.665)
DELETE
FROM dsd34_cart
WHERE (api_id > '0' OR customer_id = '0') AND date_added < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 HOUR)
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:15
13 (0.699)
SELECT *
FROM `dsd34_event`
WHERE `trigger` LIKE 'catalog/%' AND status = '1'
ORDER BY `sort_order` ASC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/event.php:4
14 (0.465)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE keyword = 'ho-tro-ban-hang' AND store_id = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:61
15 (0.259)
SELECT count(*) AS total
FROM `dsd34_journal3_skin`
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/settings.php:112
16 (0.814)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
17 (1.080)
SELECT *
FROM dsd34_information_to_layout
WHERE information_id = '22' AND store_id = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/catalog/information.php:16
18 (0.391)
SELECT *
FROM dsd34_layout_route
WHERE 'information/information' LIKE route AND store_id = '0'
ORDER BY route DESC LIMIT 1
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/layout.php:4
19 (0.391)
SELECT layout_id, layout_data
FROM `dsd34_journal3_layout`
WHERE `layout_id` = '11' OR `layout_id` = -1
ORDER BY `layout_id` DESC
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/layout.php:122
20 (0.327)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
21 (0.280)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
22 (0.241)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/css'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
23 (0.376)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
24 (0.309)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
25 (0.315)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
26 (0.323)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
27 (0.299)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
28 (0.404)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
29 (0.354)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
30 (0.309)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
31 (0.330)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'information/information' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
32 (1.616)
SELECT DISTINCT *
FROM dsd34_information i
LEFT JOIN dsd34_information_description id ON (i.information_id = id.information_id)
LEFT JOIN dsd34_information_to_store i2s ON (i.information_id = i2s.information_id)
WHERE i.information_id = '22' AND id.language_id = '2' AND i2s.store_id = '0' AND i.status = '1'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/catalog/information.php:4
33 (0.420)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE `query` = 'information_id=22' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
34 (0.361)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
35 (0.246)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
36 (0.316)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
37 (0.340)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
38 (0.294)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
39 (0.357)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
40 (0.311)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
41 (0.324)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
42 (0.334)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/main_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
43 (0.379)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
44 (0.321)
SELECT *
FROM `dsd34_journal3_module`
WHERE `module_id` = '0'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/journal3/module.php:8
45 (0.395)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
46 (0.295)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
47 (0.343)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
48 (0.274)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
49 (0.343)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
50 (0.251)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
51 (0.348)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
52 (0.304)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/top_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
53 (0.338)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
54 (0.263)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/info_blocks'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
55 (0.384)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
56 (0.292)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/icons_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
57 (0.295)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
58 (0.256)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
59 (0.338)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
60 (0.244)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
61 (0.328)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
62 (0.248)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/newsletter'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
63 (0.352)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
64 (0.266)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/module/links_menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
65 (0.357)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
66 (0.250)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'journal3/layout'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
67 (0.379)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
68 (0.274)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/footer' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
69 (0.265)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/footer'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
70 (0.316)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
71 (0.325)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
72 (0.329)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
73 (0.328)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
74 (0.334)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
75 (0.459)
SELECT *
FROM dsd34_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'd_social_login'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
76 (0.260)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'extension/module/d_social_login'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
77 (0.367)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
78 (0.285)
SELECT *
FROM dsd34_extension
WHERE `type` = 'analytics'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
79 (0.315)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
80 (0.261)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/header' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
81 (0.254)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/language' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
82 (0.353)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE `query` = 'information_id=22' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
83 (0.251)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/language'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
84 (0.312)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
85 (0.236)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/currency' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
86 (0.325)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE `query` = 'information_id=22' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
87 (0.262)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/currency'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
88 (0.311)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
89 (0.291)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/search' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
90 (0.220)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/search'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
91 (0.332)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
92 (0.257)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/cart' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
93 (0.248)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
94 (0.241)
SELECT *
FROM dsd34_extension
WHERE `type` = 'total'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/extension.php:4
95 (0.257)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'extension/total/sub_total' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
96 (0.252)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
97 (0.287)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
98 (0.260)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'extension/total/total' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
99 (0.275)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
100 (0.330)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
101 (0.270)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
102 (0.233)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/cart'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
103 (0.335)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
104 (0.253)
SELECT *
FROM dsd34_translation
WHERE store_id = '0' AND language_id = '2' AND (route = 'common/menu' OR route = 'vi-vn')
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/translation.php:6
105 (0.234)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/menu'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
106 (0.317)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
107 (0.272)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'common/header'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
108 (0.498)
SELECT DISTINCT *
FROM dsd34_information i
LEFT JOIN dsd34_information_description id ON (i.information_id = id.information_id)
LEFT JOIN dsd34_information_to_store i2s ON (i.information_id = i2s.information_id)
WHERE i.information_id = '22' AND id.language_id = '2' AND i2s.store_id = '0' AND i.status = '1'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/catalog/information.php:4
109 (0.288)
SELECT *
FROM dsd34_seo_url
WHERE `query` = 'information_id=22' AND store_id = '0' AND language_id = '2'
/home/kho17/domains/kho17.com/storage/modification/catalog/controller/startup/seo_url.php:243
110 (0.307)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
111 (0.355)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
112 (0.345)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
113 (0.287)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
114 (0.311)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
115 (0.437)
SELECT *
FROM dsd34_setting
WHERE store_id = '0' AND `code` = 'advertise_google'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/setting/setting.php:6
116 (0.377)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
117 (0.278)
SELECT *
FROM dsd34_theme
WHERE store_id = '0' AND theme = 'journal3' AND route = 'information/information'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/catalog/model/design/theme.php:4
118 (0.331)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36
119 (0.295)
SELECT *
FROM dsd34_cart
WHERE api_id = '0' AND customer_id = '0' AND session_id = '5c123125937017be1258d318fa'
/home/kho17/domains/kho17.com/public_html/system/library/cart/cart.php:36